Wan Xu, MA ’06

Wan Xu, MA ’06, is a news reporter for Reuters in Beijing, China.

Updated: February 14, 2012